VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Vapecarb

Působení při čištění

Celosvětové ekologické zatížení přírody a zejména jeho dopady na čistotu ovzduší, vodních toků, půdy a spodních vod v důsledku průmyslové činnosti se postupně stává neunosným. Tento fakt si plně uvědomují vyspělé země světa. V rámci členských států EU probíhá rozsáhlý legislativní proces, směřující ke zpřísnění závazných parametrů pro únik škodlivin.

V oblasti ochrany ovzduší je hlavní akcent kladen na snížení obsahu karcinogenních polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/PCDF) a těžkých kovů.

Metoda pročišťování kouřových plynů vstřikem suspenze směsného vápenného sorbentu s aditivy na bázi aktivního uhlí do reaktoru vypírací jednotky, nebo naprášení sorbentu v suché formě do spalinovodu před suchý filtr je z hlediska malé technické náročnosti spojené s úpravou zařízení při splnění požadovaných kvalitativních parametrů ekonomicky jednoznačně nejvýhodnější.

VAPECARB je typickým reprezentantem vhodným pro uvedenou metodu čištění. Jeho vlastnosti a variabilnost jej předurčují pro použití při spalovacích procesech ve spalovnách nebezpečného a komunálního odpadu, průmyslových podnicích a dalších.

Charakteristika výrobku

VAPECARB je směsný produkt vápenného hydrátu, nebo hydrátu s velkým měrným povrchem s přísadou na bázi aktivního uhlí. Jeho variabilita použitelnosti vychází z možnosti měnit poměrové složení tak, aby vyhovoval přesně pro daný typ spalovacího zařízení. Výrobce je připraven jej dodávat v požadovaném složení dle specifických podmínek zákazníka.

Způsob použití

Způsob použití Vapecarbu je velmi jednoduchý. v systémech s takzvaným mokrosuchým čištěním, se do zařízení dávkuje Vapecarb ve formě vodné suspenze, jejíž trvalá homogenita je zajišťována v rozplavovací nádrži. Připravená suspenze je poté klasickým způsobem vstřikována tryskou do vypírací jednotky reaktoru. Při vypírce kouřových plynů dochází v důsledku přítomnosti aktivního uhlí k podstatnému zvýšení účinnosti zachytávání dioxinů a organických látek s tím, že účinnost záchytu ostatních škodlivin zůstává zachována, naopak v důsledku některých specifických vlastností použitého aktivního uhlí se pro některé složky ještě zvyšuje. Současně dochází k odpaření vody ze sorbentu a ochlazení kouřových plynů na teploty v rozmezí mezi 160°C a rosným bodem. V této fázi je již sorbent v podobě jemného prachu unášen proudem kouřových plynů do tkaninových filtrů, kde je společně s popílkem ze spalovaného odpadu zachycován.

U systému suché sorpce se aplikuje Vapecarb v práškové formě dávkovacím zařízením do potrubí, kde dochází k promíchání se spalinami a reakce pokračuje na ploše tkaninového filtru ve vrstvě zachyceného sorbentu, přes kterou procházejí spaliny. Ty jsou dále ve stávající mokré pračce zbaveny těžkých kovů a kyselých složek.

Dosažitelné parametry při použití VAPECARB

VAPECARB byl opakovaně úspěšně odzkoušen na spalovnách nebezpečného odpadu ve spolupráci VÁPENKY VITOŠOV s.r.o. s Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o., který byl garantem zkušebního provozu. Měření provedla autorizovaná laboratoř pro měření emisí CS Proekos, s.r.o.

Měřená látkaNaměřená hodnota mg/Nm3*Zákonný limit mg/Nm3
vstup do reaktoruvstup do komína
prach neměřeno 18,0 30,0
SOx jako SO2 83,0 pod mezí detekce 300,0
NOx jako NO2 253,0 155,0 500,0**
CO 13,0 2,0 100,0
org. látky TOC 1,7 0,189 – 0,387 20,0
HCL jako Cl neměřeno 3,1 30,0
HF jako F neměřeno 1,3 2,0
I. sk (Hg, Tl, Cd) neměřeno 0,1488 0,2
II. sk (As, Ni, Cr, Co) neměřeno 0,01902 2,0
III. sk (Pb, Cu, Mn) neměřeno 0,01712 5,0
* Hodnoty v miligramech na metr kubický normálního suchého plynu při referenčním obsahu kyslíku (O2) 11%.
** Platí pro spalovny nebezpečného odpadu, spalovny komunálního odpadu mají limit 350 mg/Nm3.

 

Měřená látkaNaměřená hodnota mg/Nm3*Zákonný limit mg/Nm3
vstup do reaktoruvstup do komína
PCDD/PCDF 8,5358 0,01254 0,1***
*** Hodnoty v nanogramech na metr kubický normálního suchého plynu při referenčním obsahu kyslíku (O2) 11 %. Uvedený limit je schválen s platností od 1. 5. 2003.

Podíl zachycených PCDD/PCDF při použití VAPECARBU s obsahem 12 % hm. aktivního uhlí se zvýšil na 99,85 %.

Vhodnou koncentraci aktivních příměsí pro jednotlivá spalovací zařízení je třeba ověřit provozní spalovací zkouškou spojenou s měřením emisí autorizovanou skupinou v odpovídajícím rozsahu. Tímto způsobem získá zákazník konkrétní výstupy pro spolehlivý provoz. Při prvotním zavádění výrobku je třeba brát v úvahu tzv. „paměťový efekt" (zvýšené hodnoty škodlivin v kouřových plynech, způsobené uvolňováním znečišťujících látek absorbovaných v úsadách na různých částech zařízení). Použitím VAPECARBU s vyšším obsahem aktivní složky zpravidla dochází v relativně krátké době k vyčerpání paměťového efektu a snížení škodlivin v plynech. Poté je možné již aplikovat VAPECARB s nižší koncentrací uhlíkaté složky vhodný pro stálý provoz. Vzhledem k tomu, že spalovny zpracovávají chemicky nehomogenní odpad, musí být zvolená koncentrace VAPECARBU dostatečná pro krytí obvyklých emisních výkyvů.

Použitím VAPECARBU se podmínky skládkování popílku po spalovacím procesu nebezpečného odpadu nemění a zůstávají v kategorii S IV.

VAPECARB a jeho výhody

  • účinnost při dočišťování kouřových plynů vyhovující emisním limitům ČR a EU
  • velmi nízké náklady na úpravu technologie (úprava rozplavovacího zařízení),
  • v případě aplikace Vapecarbu v suché formě je přechod na tento sorbent bez dalších nákladů.
  • možnost montáže bez delší odstávky zařízení
  • vstřikovací zařízení, nebo dávkovač může zůstat beze změn
  • příznivá cena
  • složení výrobků dle požadavků zákazníka
  • vysoká kvalita výchozích surovin
  • na požádání – zajištění trvalého emisního dohledu servisní organizací.

Emise dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/PCDF) jsou pro svoji vysokou toxicitu s prokazatelným karcinogenním účinkem na lidský i zvířecí organismus stále více sledovány odbornými skupinami ekologů, lékařů a veřejností.
Na politické orgány s legislativní pravomocí je vytvářen tlak na přijetí přísnějších opatření pro povolené emisní limity u těchto látek. V ČR to byl poprvé zákon 309/91 Sb., který uvedl:
Emisní limity pro znečišťující látky nebo pro zdroje znečišťování, které dosud nebyly stanoveny, (případ PCDD/PCDF) musí být vyhlášeny nejméně tři roky přede dnem stanoveným jako den nabytí jejich účinnosti. Vlastní specifikaci provádí vyhláška č. 97/2000, která vstoupila v platnost dnem 1. května 2000, mění vyhlášku č. 117/1997 a stanovuje emisní limit pro PCDD/PCDF na hodnotu 0,1 ng TEQ/Nm3

Na základě uvedených ustanovení vzniká tedy pro všechny spalovny nebezpečného odpadu na území ČR povinnost plnit limit dnem 1. května 2003. Uvedená hodnota emisního limitu 0,1 ng TEQ/Nm3 je od roku 1994 platná pro veškeré spalovny nebezpečného odpadu v rámci zemí EU.

Dnem 1.1.2012 nabyl účinnosti § 3c zákona č. 221/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. prosince 2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. V návaznosti na tyto změny, ze kterých mimo jiné vycházejí i nové nižší předepsané emisní limity nejen pro spalovny, ale i pro průmyslové provozy a tepelné zdroje.

Čištění kouřových plynů oběma metodami za použití Vapecarbu je od roku 2004 odzkoušeno a používáno na spalovnách nebezpečných odpadů v ČR i na Slovensku.

Vapecarb je i nadále vyvíjen a vznikají další modifikace pro jeho efektivní použití v průmyslových aplikacích, například slévárnách hliníku, kde našim zákazníkům od roku 2012 úspěšně pomáhá snižovat emise TK, kys. složek a organických látek a splňovat nařízené emisní limity.

 

 


 

Dotaz na produkt

*Jméno a příjmení:
Telefon:
*E-mail:
*Zpráva, dotaz:
*Opište ověřovací kód:
kod

<< zpět na seznam produktů
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm v AKCI !

30.05.2024

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm nyní za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm nyní za 300,- Kč/t bez DPH

AKCE je platná od 1.6.2024 do vyprodání zásob.

Číst více

Zemina / odval z lomu

1.10.2022

Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý. 

Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu. 

Číst více

Klíč k dokonalým podlahám

30.04.2024

Salith NIVELIT ALFA a Salith SPHG umožní dosáhnout dokonale rovných podlah s minimální námahou. Jde o produkty se snadnou zpracovatelností při řešení spojených potěrů.

Číst více

Změna majoritního vlastníka

4.01.2024

S novým rokem přichází zásadní změna vlastnické struktury společnosti. Předchozí většinový vlastník CRH Group prodal divizi výroby vápna skupině SigmaRoc. Skupina Sigma Roc byla založena v roce 2016 a zabývá se výrobou vápna a vápence ve Velké Británii a severní Evropě. V současné době rozšířila své působení do Německa, České republiky a Irska.

Číst více

Tato stránka používá cookies soubory. Cookies jsou vyžadovány pro určité funkce webové stránky, slouží k analýze používání webových stránek návštěvníky webových stránek a zlepšují uživatelský komfort. Naše webová stránka používá nezbytné cookies soubory (tj. soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz této webové stránky) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nezbytné cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Aktivním kliknutím můžete rozhodnout, které kategorie souborů cookies chcete povolit, a to kliknutím na tlačítko "Nastavení". Zde také najdete podrobné informace o jednotlivých souborech cookies. Pokud souhlasíte s nastavením, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.